حواله وسترن یونیون:

  • مشخصات درخواست کننده

  • مشخصات گیرنده ( طبق پاسپورت یا کارت شناسایی )

همکاران ما
bank bank bank bank bank bank